Klauzula informacyjna RODO


            W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez ROWERY CZĘŚCI SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS Jan Majchrowski w Wieluniu Państwa danych osobowych;

            Jednocześnie na na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż  od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych przez ROWERY CZĘŚCI SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS Jan Majchrowski w Wieluniu;

1) administratorem  danych osobowych jest:

ROWERY CZĘŚCI SPRZEDAŻ MONTAŻ SERWIS Jan Majchrowski w Wieluniu ul. Wojska Polskiego 85 98-300 Wieluń

2)kontakt robert@majdller.pl

3) administrator przetwarza dane osobowe  w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b , oraz art. 6 ust. 1 lit. f  - do celów wynikających  z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jako podstawy przetwarzania danych osobowych ramach realizacji umowy jest dochodzenie i ochrona roszczeń;

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe przechowywane będą w terminie niezbędnym do przechowywania dokumentacji księgowej, podatkowej, rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń;

6) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych;

7) w zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu realizacji pkt 3, podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednakże nie podanie danych skutkuje odmową zawarcia umowy;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.